Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 4: Kết quả (Phần 1)

Chương 4: Kết quả

Giới thiệu

Chương 3 đã trình bày phương pháp nghiên cứu. Mục đích của chương 4 này sẽ trình bày các kết quả thu được thông qua việc phân tích dữ liệu thu thập bằng phần mềm xử lý thống kê SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu được trình bày bao gồm các phần chính: thống kê mô tả; đánh giá sơ bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu bằng hệ số Cronbach’s alpha; kiểm định thang đo bằng phân tích EFA; kiểm định sự phù hợp của mô hình và sự tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc bằng phân tích tương quan, phân tích hồi quy bội MLR; kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá yếu tố ý định mua sách trực tuyến của người tiêu dùng TP. HCM bằng T-test và ANOVA.4.1. Mô tả mẫu khảo sát

Sau khi phát ra 320 bảng câu hỏi thì có 278 bảng câu hỏi bằng giấy được thu thập về. Trong các bảng câu hỏi thu về có 19 bảng không hợp lệ (do thiếu các thông tin quan trọng hoặc có độ tuổi nhỏ hơn điều kiện khảo sát). Do đó, tác giả loại bỏ 19 bảng câu hỏi này, số bảng câu hỏi còn lại được đưa vào sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu là 259 bảng câu hỏi (mẫu).

a) Thống kê kinh nghiệm sử dụng Internet

Trong 259 đối tượng khảo sát, nhiều nhất là số đối tượng có kinh nghiệm sử dụng internet trên 7 năm với 171 đối tượng (66%), tiếp theo là thời gian từ 5 đến 7 năm có 42 đối tượng (16,2%), và thấp nhất là kinh nghiệm sử dụng dưới 1 năm với 4 đối tượng (1,5%).

b) Thời gian trung bình một lần truy cập vào các website bán hàng trực tuyến Trong số 259 đối tượng khảo sát, có 14 đối tượng với tỷ lệ 5,4% chưa từng sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến mặc dù họ biết về hoạt động thương mại điện tử. Phần lớn đối tượng khảo sát truy cập vào các website bán hàng trực tuyến dưới 10 phút với 117 đối tượng, chiếm tỷ lệ 45,2%

c) Tần suất truy cập vào các website thương mại bán hàng trực tuyến

Trong số 259 đối tượng khảo sát, có 14 đối tượng với tỷ lệ 5,4% chưa từng sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến, tiếp theo có 121 đối tượng với tỷ lệ 46,7% truy cập từ 1 đến 2 lần/ tháng, 71 đối tượng với tỷ lệ 27,4% truy cập từ 3 đến 5 lần/ tháng, 24 đối tượng với tỷ lệ 9,3% truy cập từ 6 đến 10 lần/ tháng và 29 đối tượng với tỷ lệ 11,2% truy cập trên 10 lần/ tháng vào các website thương mại bán hàng trực tuyến

Về giới tính: có 122 người là nam giới chiếm 47,1%, còn lại 137 người là nữ chiếm 52,9%.

Về độ tuổi: có 152 người ở độ tuổi từ 22 đến 28 tuổi chiếm 58,7%, 88 người ở độ tuổi từ 29 đến 35 chiếm 34%, 16 người ở độ tuổi từ 36 đến 45 chiếm 6,2% và 3 người ở độ tuổi từ 46 đến 50 chiếm 1,2%.

Về thu nhập hàng tháng: có 37 người có thu nhập dưới 5 triệu/tháng chiếm 14,3%, 157 người có thu nhập từ 5 đến dưới 10 triệu/tháng chiếm 60,6%, 56 người có thu nhập từ 10 đến dưới 20 triệu/tháng chiếm 21,6% và 9 người có thu nhập từ 20 triệu/tháng trở lên chiếm 3,5%.

Về trình độ học vấn: có 44 người có trình độ chưa qua cao đẳng chiếm 17%, 172 người có trình độ học xong cao đẳng/ đại học chiếm 66,4% và 43 người có trình độ sau đại học chiếm 16,6%.

Về nghề nghiệp: có 42 người là cán bộ, viên chức nhà nước chiếm 16,2%, 176 người là cán bộ, nhân viên trong đơn vị kinh doanh chiếm 68% và 41 người có nghề nghiệp khác chiếm 15,8%.

4.2. Đánh giá sơ bộ thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha

Kết quả đánh giá Cronbach’s alpha được trình bày trong bảng 4.5 (xem thêm Phụ lục 4) cho thấy các thang đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha đạt yêu cầu > 0,7 (thấp nhất là thang đo ý định mua sách trực tuyến có Alpha = 0,723 và cao nhất là thang đo ảnh hưởng xã hội có Alpha = 0,868). Hệ số tương quan biến tổng (hiệu chỉnh) của các biến quan sát đều đạt giá trị lớn hơn 0,3. Do vậy, các biến đo lường của các thành phần đều đạt yêu cầu và được sử dụng trong việc phân tích nhân tố khám phá (EFA).

Xem thêm: Hướng dẫn trình bày kết quả phân tích cronbach's alpha

4.3.  Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

4.3.1. Kết quả EFA các yếu tố tác động đến ý định mua sách trực tuyến

Thang đo các thành phần trong mô hình đạt yêu cầu trong việc đánh giá độ tin cậy Cronbach’s alpha sẽ được tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA) để phân nhóm. Kết quả phân tích EFA sử dụng phép trích nhân tố là Principal Component với phép quay vuông góc Varimax và điểm dừng khi trích các yếu tố có Eigenvalues ≥ 1 đối với 26 biến quan sát của các nhân tố độc lập cho thấy như sau:

Kiểm định Barlett có Sig. = 0,000 < 0,05 (Bảng 4.6). Như vậy ta hoàn toàn bác bỏ giả thuyết H0 (ma trận tương quan là ma trận đơn vị I, là ma trận có hệ số tương quan giữa các biến bằng 0 và hệ số tương quan với chính nó bằng 1), nghĩa là các biến có quan hệ nhau.

Kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) là 0,833 > 0,5 (Bảng 4.6), đạt yêu cầu.

Kết quả EFA (Bảng 4.7) cho thấy có sáu yếu tố trích được tại Eigenvalues là 1,412 >1 với tổng phương sai trích (Total Variance Explained) là 67,467% > 50%. Như vậy, số lượng nhân tố trích phù hợp với giả thuyết ban đầu (Chương 2) về số lượng thành phần của thang đo là đạt yêu cầu, phương sai trích đạt yêu cầu.

Kết quả EFA (Bảng 4.8) cho thấy các biến này đều nằm ở những thành phần như đã giả thuyết. Vì vậy, về mặt nhân tố, thang đo này phù hợp.

Các trọng số của các thang đo đều đạt yêu cầu (> 0,50). Trọng số nhỏ nhất là của biến EN1 của thang đo EN (0,632; Bảng 4.8). Trọng số lớn nhất là của biến CO2 của thang đo CO (0,881; Bảng 4.8). Như vậy, các biến quan sát của thang đo này đạt yêu cầu cho các phân tích tiếp theo.

Kết luận: Mô hình EFA phù hợp. Vậy, tất cả các thang đo các nhân tố TR, EN, PU, SI, CO, PR đều đạt yêu cầu cho các phân tích tiếp theo

Xem thêm: Hướng dẫn trình bày kết quả EFA

4.3.2. Kết quả phân tích EFA biến phụ thuộc ý định mua sách trực tuyến

Thang đo ý định mua sách trực tuyến có 03 biến quan sát. Sau khi phân tích Cronbach’s Alpha, các biến đều đảm bảo độ tin cậy, không biến nào bị loại nên tiếp tục tiến hành phân tích nhân tố khám phá để kiểm định giá trị hội tụ của thang đo này. Phân tích EFA được sử dụng với một mẫu gồm 259 người tiêu dùng TP. HCM với kết quả do SPSS 20.0 thực hiện được trình bày trong Bảng 4.9, Bảng 4.10 và Bảng 4.11. Kết quả này dựa vào phép trích nhân tố là Principal Component với phép quay vuông góc Varimax và điểm dừng khi trích các yếu tố có Eigenvalues ≥ 1 đối với 03 biến quan sát của nhân tố phụ thuộc.

Chỉ số KMO là 0,677 > 0,5 (Bảng 4.9): đạt yêu cầu.

Kiểm định Barlett: Sig = 0,000 < 0,05 (Bảng 4.9): đạt yêu cầu

Kết quả phân tích (Bảng 4.10) cho thấy có một nhân tố trích được tại Eigenvalues là 1,937 > 1 với tổng phương sai trích (Total Variance Explained) là 64,552% > 50%. Điều này có nghĩa là nhân tố này lấy được 64,552% phương sai của 3 biến quan sát đo lường khái niệm ý định mua sách trực tuyến của người tiêu dùng TP. HCM. Các trọng số của thang đo ý định mua sách trực tuyến (IN) đều đạt yêu cầu (> 0,50). Trọng số nhỏ nhất là của biến IN2 (0,786; Bảng 4.11). Trọng số lớn nhất là của biến IN1 (0,829; Bảng 4.11), đạt yêu cầu. Như vậy, thang đo ý định mua sách trực tuyến của người tiêu dùng TP. HCM đạt giá trị hội tụ. Vì chỉ có một nhân tố, nên tác giả không xem xét giá trị phân biệt.

Xem phần tiếp theo: https://kholuanvan.hotronghiencuu.com/2022/09/mua-sach-truc-tuyen-11.html

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu

Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com / phantichso247@gmail.com
Phone 24/7: 086 978 6862 (Mr Hùng)
Viết luận văn thuê trọn gói 0924 04 03 88 (Ms. Bông) Email: Bong.4388@gmail.com

***Dịch vụ SPSS- AMOS- SmartPLS***

Hotline, zalo: 086 978 6862.

Quét mã QR để kết bạn ZALO.Vui lòng kết bạn trước khi nhắn tin. Để có phản hồi nhanh nhất hãy gọi thẳng số điện thoại bên trên 24/7

0 nhận xét:

Đăng nhận xét